ISIWARA SUWASETHA
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
Carousel Slideshow by Wachak.com v5.0
ජ්‍යොතිෂAstrology
Sinhala ganna
විදේශ කේන්ද්‍ර සෑදිමCasting Horoscopes(Foreign)
දරුවකු විදේශ රටක උපන්විට එම රටේ දේශාංශ සහ අක්ෂාං ශවලට අනුව ග්‍රිනිච් වේලාවට අනුකුලව දරුවා උපන් රටේ ශීතකාලය හදුනාගැනීමෙන් අනතුරුව නිවැරදිව සාර්ථකව විදේශ කේන්ද්‍රය සාදවාගත හැකිය. The ability to accurately identify foreign parties successfully frozen baby born in the country, according to Greenwich time a child born in a foreign country, according to the longitude and latitude enabling the country. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
විදේශ පළාපල කතනයPredictions(Foreign)
දරුවකු මෙලොව උපදිනුයේ පෙර ආත්මයේ කරන ලද පව්, පින් අනුව මෙලොවදී ලැබීම් - අහිමිවීම්, සතුට - අසතුට වාසනාව - අවාසනාව, කේන්ද්‍රය විග්‍රහය තුලින් හදුනාගත හැකිය. එසේම ඉදිරි අනාගතය කෙබදුවේද, ආරම්භකරනලද වැඩකටයුතු සාර්ථකවේද? රැකියාව හිමිවේද? රැකියාවේ ප්‍රශ්ණ පවතීද? ඉගෙනීම සාර්ථකද? ඒරාෂ්ඨක අපල ලබා ඇතිද ආදී නොයෙක් ප්‍රශ්ණ ගැටළු සදහා සාර්ථක විසදුම් ලබාගැනීමට ඔබගේ කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කරවා ගැනීමට අප අමතන්න. A child born before the sins of the spirit world, thanks to the world, receiving - loss of happiness - noticeably luck - bad luck, the focus can be identified through analysis. The future, Startup work effective? Will get a job? The unemployment problem there? Effective learning? Successful solutions to various problems, such as problems to contact us to get more prosperous're checking your horoscope.. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
දේශිය කේන්ද්‍ර සෑදිමCasting Horoscopes(Local)
ලංකාවේ උපදින බිළිදු දරුවන්ට ග්‍රහයන්ගේ ගමන් කිරීම අනුව පුද්ගලයකුගේ අනාගතය පිළිබද විස්තර දක්වනුයේ උපන් වේලාවට අනුව සාදනු ලබන වේලපත්කඩය හෙවත් කේන්ද්‍රය ලෙසින් හදුන්වයි. විශ්වාසනීය ලෙස පහසුවෙන් ඉක්මණින් දේශිය කේන්ද්‍රර පිටපතක් සාදවාගැනීමට විමසන්න. The center also known as the time of birth made the details of the future suggests that a person traveling to the planet feeding children born in Sri Lanka. Ask for a copy of the local central dent as easily as soon as reliable. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
දේශීය පළාපල කතනයPredictions(Local)
දරුවකු මෙලොව උපදිනුයේ පෙර ආත්මයේ කරන ලද පව්, පින් අනුව මෙලොවදී ලැබීම් - අහිමිවීම්, සතුට - අසතුට වාසනාව - අවාසනාව, කේන්ද්‍රය විග්‍රහය තුලින් හදුනාගත හැකිය. එසේම ඉදිරි අනාගතය කෙබදුවේද, ආරම්භකරනලද වැඩකටයුතු සාර්ථකවේද? රැකියාව හිමිවේද? රැකියාවේ ප්‍රශ්ණ පවතීද? ඉගෙනීම සාර්ථකද? ඒරාෂ්ඨක අපල ලබා ඇතිද ආදී නොයෙක් ප්‍රශ්ණ ගැටළු සදහා සාර්ථක විසදුම් ලබාගැනීමට ඔබගේ කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කරවා ගැනීමට අප අමතන්න. Sins of the spirit world before the child was born, thanks to the world, receiving - loss of happiness - noticeably luck - bad luck, the focus can be identified through analysis. The future, founded a successful work? Employment rights? The unemployment problem there? Effective learning? Successful solutions to various problems, such as problems to contact us to get more prosperous're checking your horoscope. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
බබාට නමක් සෑදීමNaming
අළුත උපන් දරුවකුගේ ජන්ම පත්‍රයට අනුව එම දරුවාගේ දියුණුව ඉදිරි අනාගතයේ සාර්ථකත්වය බබාට දමනු ලබන නම තුලින් ඇතිවනු ඇත. නමක ගුණාත්මකභාවය ඇතිවනුයේ නම කියවෙන වාර ගණන අනුවය. According to the newborn child, the birth of the child development is the name that will impact on the future success of the next baby. The name tells the number of times the name of quality and expertise into drops. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
ව්‍යාපාර නාම සෑදීමBusiness Names
ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී ව්‍යාපාරය අයිති පුද්ගලයාගේ නමට අනුකූලව හෝ නැකතට අනුකූලව ව්‍යාපාරයේ දියුණුව කල්පැවැත්ම ඇතිවන ආකාරයට ව්‍යාපාර නාමය සාදනු ලබයි. Are made in accordance with the business name, or the name of the person that caused the permanence of the development of the business in accordance with auspicious own business starting a business. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
සෙත්කවි සෑදීම"Seth Kavi"(Remedial Verses)
ඔබගේ ව්‍යාපාර කඩාවැටී ඇතිද, විවාහයක් තවම හරිගියේ නැතිද, ඔබගේ දරුවා ඉගෙනිමට මෙතෙක් පැවති උනන්දුව අඩුවීද, විවාහය නීරසද, ආදී නොයෙක් ප්‍රශ්ණ ගැටළු විසදාගැනීම සදහා දෙවියන්ගෙන් සහන පතමින් තම බලාපොරොත්තු ඉටුකර ගැනීමට දෙවියන් හමුවේ ඔබගේ දුක්ගැනවිල්ල පැවසීම පවතින එකම පිළියමනම් සෙත්කවි කීමයි. Have you not match with a marriage yet?. Interest for education has fallen? Haven’t you got a job? If you have such problems, read benevolent verses by taking God’s aspects to succeed in achievements. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
දේශිය/විදේශිය ශුභ මුහුර්ත සෑදීමAuspicious Times
ගෙයක් සාදා ගැනීමට, විවාහයක් සිදු කිරීමේදි රැකියාවකට හෝ විභාගයකට පිටත් වීමේදී ආදී නොයෙක් ශුභ කටයුතු සදහා ශුභ මුහුර්තිය හෙවත් නැකතට ආරම්භ කිරීම තුලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල හිමිකර ගත හැක.
විදේශයක ජීවත්වන කෙනෙකුට එරටදී යම්කිසි ශුභ කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට එම රටට අනුකූලව ශුභ නැකතක් විශ්වාසනීය ලෙස සදවා ගැනීමට අප අමතන්න.
To create a house, a job, or marriage in the process of examination and various welfare activities for the benefit of departure or the start premiered auspicious results can be secured.
Contact us to dent the country, according to a reliable good living abroad who cried some good gastronomic commenced.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
දේශිය/විදේශිය මංගල නැකත් සෑදීමMarriage Asterism
පොරොන්දම් බැලීමMarriage Compatibility
තරුණවියට පා තැබීමෙන් අනතුරුව නිසිවයසට පත්වී සිටින තරුණ තරුණියන්ගේ සුන්දරතම සිහිනයවනුයේ තමාගේ සහකරු සහකාරිය නිවැරදිව හදුනාගැනිමයි. විවාහයක් සිදුකිරීමට ප්‍රථම පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාව තුලින් තමාට ගැලපෙන සහකරු හෝ සහකාරිය හදුනාගැනීම, විවාහ ජීවිතයේ පැවැත්මද පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාව තුලින් හදුනාගත හැකිය. Beautiful old dream of youth who have been properly followed amongst younger partner is a partner Tamar correct identity. That 'from his first marriage test for identifying suitable mate, married That' tests can identify the existence of life. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
මල්වර පලාපළ සෑදීමMenses Fortune
ගැහැණු දරුවකුගේ දෙවන ඉපදිම ලෙසින් හදුන්වනුයේ දැරිය යුවතියක් බවට පත්වීමයි. මේ නිසා ගැහැණු දරුවකුගේ මල්වරවීම තුලින් ඉපදීම හා සමානම ඉදිරි අනාගතය පිළිබද විස්තර පවතිනු ඇත. විවාහය විවාහයෙන් පසු ජීවිතය ඉගෙනීම ආදි ගැහුණු දරුවකුගේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්ණ කිහිපයකටම පිළීතුරු මල්වර කේන්ද්‍රය තුලින් ලබාගත හැකිය. The second child, a girl was born to become known as an adolescent girl. This will be the details of the birth of a girl child Malwarage similar future through. Marriage can be the center of learning and life after marriage puberty in response to several specific questions such as female child. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
අතබලා ජිවන තොරතුරු පැවසීමPalm Reading
ඉපදිමත් සමගම අත්ලේ රේඛාද පිහිටනු ඇත. ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ කාල සීමාව අනුව පුද්ගලයකුගේ ඉදිරි ජීවිතය පිළිබදව අතබලාගැනීම තුලින් හදුනාගත හැකිය. Born with jumping line has been established. A person can be diagnosed through the period, according to the caring hands of a person's future. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
ක්‍ෂණික ගුණදෙන විශේෂ ප්‍රාණකවි සෑදීම"Prana Kavi"(SPIRITUAL VERSES)
ඔබගේ දරුවා ගෙදරින් අමනාපවී ගියේද? ඉක්මණින් නැවත ගෙන්වා ගැනීමට, අසනිප වී සිටීද ඉක්මන් සුවය ලබාගැනීමට ආදී ක්‍ෂණික අවශ්‍යතාවයන් සෙත්කවිය කීමට ආරම්භ කිරීමත් සමගම සාර්ථක ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට ප්‍රාණකවි කියවන්න. ක්‍ෂණික ගුණ ලබාගත හැකිය. This is a special from of benevolent verses which gives immediate effects. By reading spiritual verses can get cured a patient, bring back a person who left home and Etc., වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 011-2968032
 
     
     
© 2015 - සියළුම හිමිකම් ඇවරිනි • ඉසිවර සුවසෙත - ශ්‍රි ලංකාව© 2015 - All Rights Reserved • Isiwara Suwasetha- SriLanka
Web Design by
Web Minds
Free counters!
Free counters! Free counters!